Masz pytania?: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

A+ A A-

Kategorie

Koszyk

Kontakt

P.U.H TELS

ul. Husarska 12,
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 784-18-88
tel. kom. 502 656 299

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

więcej »

Obszar

Nasze usługi (montaż anten, itp.) wykonujemy na terenie:

 • Legionowo
 • Warszawa
 • okolice

Znajdź produkt:

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego "Tels"

(stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.)

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Adres reklamacyjny – P.U.H TELS Zbigniew Saks, ul. Husarska 12, 05-120 Legionowo;
2) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Kupującego podczas procesu Rejestracji;
3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
5) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Konto – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Kupującego w Sklepie internetowym;
7) Koszyk – lista produktów stworzona przez Kupującego na podstawie produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym;
8) Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient;
9)  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 827;
10) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sklepem internetowym;
11) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
12) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta lub Konsumenta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
13) Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.tels.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży;
14) Sprzedawca: P.U.H TELS Zbigniew Saksul. Husarska 12, 05-120 Legionowo
15) Umowa sprzedaży (Umowa) –  umowa sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Konsumentem albo Klientem;
16) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Właścicielem Sklepu internetowego "Tels”, zwanym dalej Sprzedawcą jest:

P.U.H TELS Zbigniew Saks
ul. Husarska 12,
05-120 Legionowo

REGON: 142855504
NIP: 536-100-15-61

2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
3. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu są integralną częścią Regulaminu.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
6. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, ale informuje Kupującego o gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktu.
7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie koszty tej komunikacji w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą według swego wyboru telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Adres do kontaktu: P.U.H TELS Zbigniew Saks,ul. Husarska 12, 05-120 Legionowo.
10. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: komputer z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; zalecana rozdzielczość monitora: 1280x800 pikseli; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 

§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).
3. Poszczególne ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia oraz są ogólnie dostępne dla Kupującego na stronie Sklepu internetowego w zakładce Wysyłka.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta po chwili złożenia zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i dodać go do Koszyka oraz następnie złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
7. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
8. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAKUP”.
9. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
10. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje przez przesłanie Konsumentowi wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Wiadomość ta zawiera: Zamówienie Konsumenta, odnośnik do Regulaminu wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy oraz linkiem do formularza odstąpienia od umowy.
11. Realizacja Zamówienia złożonego przez Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy.
12. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia.
13.  Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
14. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

§ 4. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu jest zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Wyjątek stanowią Produkty aktualnie niedostępne w Sklepie internetowym. W takim przypadku termin dostawy Produktu może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

2. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy. Kupujący dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form dostawy umieszczonych w formularzu Zamówienia.
3. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Kupującego:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • za pośrednictwem przewoźnika firmy DPD.
 • wysyłka zagraniczna za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • odbiór osobisty
4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
5. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany na formularzu Zamówienia.
6. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Wysyłka.
7.  Odbierając Produkt Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika tj. zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody.
 
 

§ 5. PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności. Kupujący dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form płatności umieszczonych na formularzu Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Przelew, przedpłata na konto firmy
 • Płatność przy odbiorze towaru - pobranie
 • Wpłata przez system Payu.pl
 • Wpłata przez system PayPal
 • Gotówka przy odbiorze osobistym
3.  W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4.   W przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na mocy art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust. 2 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Konsument wysyła oświadczenie w formie pisemnej na następujący adres Sprzedawcy:

P.U.H TELS Zbigniew Saks
ul. Husarska 12
05-120 Legionowo

5. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej formie niż pisemna.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi we własnym zakresie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Dotyczy zwrotu towaru wynikającego z błędu sprzedawcy, lub niezgodności z umową. Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
Przy zwrocie towaru spowodowanego rezygnacją przez kupującego zawracane zostają koszty zakupu produktu, bez kosztów wysyłki.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. Administratorem danych osobowych Sklepu internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 

§ 8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym przepisy Prawa Konsumenckiego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem (łącznie z jego załącznikami) i oznacza akceptację przez Kupującego zasad wynikających z Regulaminu.
4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: Regulamin sklepu.
5. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po jego realizacji we wszelkich sprawach związanych z tymże Zamówieniem Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu Konsumentów do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów dostępne są między innymi w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl, zakładka "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"). Konsument między innymi ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, Konsument może, według swego wyboru, skorzystać z pozasądowych sposobów jego rozstrzygnięcia bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W przypadku wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym zastosowanie mają zasady określone w kodeksie postępowania cywilnego.
8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Informacja o prawie odstąpienia od umowy

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: P.U.H TELS Zbigniew Saks, ul. Husarska 12, 05-120 Legionowo.
3. Pismo zawierające Państwa oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane przesyłką pocztową.  Potwierdzimy Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do naszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:
1) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2) Zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: P.U.H TELS Zbigniew Saks, ul. Husarska 12, 05-120 Legionowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PDF)
(stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wszelkie prawa zatrzeżone © Tels | realizacja: 3wstudio.pl

Zaloguj się lub Zarejestruj się